Vedtægter

Foreningens vedtægter

Vedtægter
” Slægtsforskere i Rødovre ”

§ 1
stk. 1
Foreningens navn er ”Slægtsforskere i Rødovre”
stk. 2
Foreningen, der er upolitisk, har til formål at skabe et lokalt forum for slægtsforskning med særlig vægt på anvendelse af IT og Internet i forskning, bearbejdning og formidling af slægts- og lokalhistorie. Dette kan ske ved
ERFA-grupper, samt ved at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed; – enten i eget regi eller i samarbejde med lokale biblioteker og lokalhistoriske foreninger samt andre slægtsforskningsforeninger.
stk. 3
Foreningen er åben for alle med interesse for slægts- og lokalhistorie.
stk. 4
Indmeldelser og udmeldelser skal ske til kassereren.
Kontingentet følger kalenderåret og skal senest være indbetalt den 15. februar.
Ingen indbetalt kontingent er lig med ingen stemmeret.
stk. 5
Efter indstilling fra bestyrelsen eller 2/5 af medlemmerne kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen.

§ 2
stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af
1 formand, 1næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær.
stk. 2
Herudover vælges der en suppleant til bestyrelsen.
stk. 3
Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 3
stk. 1
Valg til bestyrelsen sker på en ordinær (eller en ekstraordinær) generalforsamling. Alle valg er gyldige hvis de vedtages med mindst en stemmes flertal af de retmæssige afgivne stemmer.
Der er mulighed for genvalg.
Opstilling eller valg til bestyrelsen kan kun ske efter 1 års medlemskab af foreningen.

 

§ 4
stk. 1
Foreningen tegnes over for banken af formanden og kassereren, og i tilfælde af formandens fravær af næstformanden og kassereren. I øvrigt tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem, eller i formandens fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 5
stk. 1
Formanden leder bestyrelsesmøderne og indkalder til disse efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 bestyrelsesmedlemmers fremmøde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 6
stk. 1
I forbindelse med bestyrelsesmøde noterer sekretæren de beslutninger, som træffes på mødet.

§ 7
stk. 1
Kassereren fører foreningens regnskab samt forestår opkrævning af kontingenter såvel som ind og udbetalinger. Regnskabsåret følger kalenderåret.
stk. 2
Foreningens formue – bortset fra kassebeholdningen – indsættes af kassereren på en bankkonto lydende på foreningens navn.
stk. 3
Beløb på bankkontoen kan kun hæves af kassereren eller af formanden. Deres navne oplyses til banken.
stk. 4
Alle udgifter skal vedtages på et bestyrelsesmøde, dog kan formanden og kassereren aftale en straks udbetaling, der bagefter forelægges på førstkomne bestyrelsesmøde til godkendelse.
stk. 5
Kassereren orienterer bestyrelsen om regnskabet på hvert bestyrelsesmøde.
stk. 6
Kassereren kan ikke uden formandens eller næstformandens godkendelse foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang.
stk. 7
Hvis kassereren fratræder, skal der aflægges et ajourført regnskab til efterfølgeren inden 14 dage.

§ 8
stk. 1
Revisoren kontrollerer foreningens aktiver og kassebeholdning.

§ 9
stk. 1
Regnskabet skal være afsluttet og revideret samt påtegnet af kasserer og revisor således at det kan forelægges for bestyrelsen senest 5 uger før den ordinære generalforsamling.
stk. 2
Budget for efterfølgende års indtægter og udgifter udarbejdes af bestyrelsen på grundlag af årsregnskabet, tillige med en begrundelse for næste års kontingent.

§ 10
stk. 1
Bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmerne kan modtage et beløb til dækning af udgifter til telefon mv.

§ 11
stk. 1
Bestyrelsen kan til forskellige formål nedsætte udvalg – også med medlemmer uden for bestyrelsen. Et medlem af bestyrelsen er dog altid ’født’ medlem af et sådant udvalg.

§ 12
stk. 1
Foreningen hæfter kun med sin formue.
stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 13
stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2
Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen v/formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse.
a. Formand på lige år
b. Sekretær på lige år
c. Næstformand på ulige år
d. Kasserer på ulige år
c. valg af en bestyrelsessuppleant
7. Valg af revision.
a. valg af revisor på ulige år
b. valg af revisorsuppleant på lige år
8. Eventuelt.

§ 14
stk. 1
Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal ske pr. E-mail og foreningens hjemmeside med mindst 4 ugers varsel, vedlagt det reviderede regnskab og budgetforslag.
Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen, fremsendes til medlemmerne pr E-mail senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
stk. 2
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
stk. 4
Hvis det forlanges af dirigenten eller af 1 deltagende medlem, skal afstemning foregå skriftligt.
stk. 5
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de lovlig afgivne stemmer.
stk. 6
Sekretæren fører en generalforsamlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren senest 14 dage efter generalforsamlingen. Protokollen forelægges den øvrige bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 15
stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 2/5 af medlemmerne skriftligt eller pr. e-mail til formanden forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel, og den foreslåede dagsorden vedlægges indkaldelsen.
stk. 2
Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal ske enten pr. brev eller pr. e-mail.

§ 16
stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter en flertalsbeslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal finde sted med et interval på mindst 14 dage.
stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Lokalhistorisk forening.

Revideret ved ordinær generalforsamling 20 april 2016
Revideret ved ordinær generalforsamling 22 marts 2017